Regulamin

Lokalu Game Over

z dnia 13.01.2022 r.

§1

Lokal gastronomiczny GAME OVER, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Relia dalej „Lokal” jest miejscem prywatnym i reprezentowanym wyłącznie przez zarząd Klubu.

§2

Jedyną oficjalną stroną lokalu gastronomicznego jest strona https://www.facebook.com/BarGameOverGdansk/?ref=page_internal GAME OVER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczone na innych stronach internetowych.

§3

Goście uczestniczący w wydarzeniach organizowanych przez Lokal automatycznie akceptują niniejszy regulamin oraz wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas otwarcia lokalu, zarówno w formie statycznej (zdjęcia), jak i dynamicznej (film) dla celów marketingowych, promocyjnych oraz wizerunkowych i informacyjnych Lokalu. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych oraz obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności: wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i re emitowanie oraz wszelkie inne publicznie i niepubliczne udostępnianie utrwalonego wizerunku, zwłaszcza w Internecie, telewizji (naziemnej, kablowej, satelitarnej), czy na billboardach/ plakatach. Lokal uprawniony jest do przeniesienia przedmiotowej zgody na rzecz swojego następcy prawnego.

§4

W przypadku, gdy gość uczestniczy w wydarzeniu sponsorowanym przez podmioty trzecie lub realizowanym przez Lokal na zlecenie podmiotów trzecich, gość, niezależnie od udzielenia zgody, o której mowa w §3, wyraża również zgodę na warunkach określonych w §3 na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia przez te podmioty trzecie.

§5

Zgoda określona w §3 i §4 powyżej obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez inne osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących wydarzeń.

§6

Osoby wchodzące na teren lokalu, mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.

§7

W celu zapewnienia Gościom Lokalu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, Lokal zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom obowiązującym na terenie GAME OVER. Dotyczy to również osób umieszczonych na specjalnych pisemnych listach gości lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia lub posiadających wcześniejszą rezerwację miejsc siedzących w Lokalu.

§8

O wejściu osób na teren Lokalu decyduje kierownik lokalu, barmani lub pracownicy ochrony lokalu, mają oni prawo odmówić wstępu na teren GAME OVER bez podania przyczyny.

§9

Do Lokalu nie będą wpuszczane osoby poniżej 18. roku życia nieposiadające dowodu tożsamości, osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do sugerowanego dress code danego wydarzenia. Kierownik, barman lub pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania gościa Lokalu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Lokal zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.

§10

Przyjmuje się, że każda wchodząca na teren Lokalu osoba w momencie wejścia posiada ukończony 18 rok życia, jeżeli na teren Lokalu chciałaby wejść osoba nieposiadająca ukończonego 18. roku życia, powinna ona niezwłocznie poinformować o tym kierownika, barmana lub pracownika ochrony Lokalu. W przypadku niezgłoszenia faktu nieposiadania przez osobę wchodzącą do lokalu pełnoletności, przyjmuje się, że wprowadziła on w błąd pracowników Lokalu oraz osoby świadczące usługi na rzecz lokalu.

§11

Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony Lokalu mają prawo odmówić wstępu na teren GAME OVER, w przypadku gdy ilość osób przekracza maksymalnie dozwoloną ilość osób mogących przebywać na terenie lokalu, zgodnie z „REGULAMIN PRZEBYWANIA NA TERENIE LOKALU GASTRONOMICZNEGO „GAME OVER” W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19”.

§12

Osoby przebywające w Lokalu mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników GAME OVER i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

§13

Zabrania się wnoszenia na teren Lokalu:

 • jedzenia,
 • napojów,
 • alkoholu,
 • środków odurzających oraz innych substancji, których posiadanie i rozpowszechnianie jest zabronione prawnie,
 • broni palnej i gazowej,
 • noży i innych ostrych przedmiotów,
 • wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości Lokalu, zwierząt.

§14

Pracownik ochrony ma prawo do przeszukania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży. W przypadku odmowy poddania się ww, kontroli, Lokal zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren GAME OVER.

§15

Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości Lokalu, ich mienia oraz mienia Lokalu, w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin GAME OVER zostaną wyproszone z lokalu.

§16

Lokal jest czynny od niedzieli do czwartku w godzinach 14:00 do 2:00 oraz od piątku do soboty od 14:00 do 04:00.

§17

Lokal zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanego wydarzenia bez podania przyczyny. W takim przypadku zadatek podlega zwrotowi w wysokości wpłaconej (pojedynczej wysokości). Odwołanie wydarzenia nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.

§18

Lokal nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas godzin otwarcia, takich jak: pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.

§19

Oprócz podstawowych godzin otwarcia lokalu, ponadto godzina zamknięcia Lokalu jest ustalana stosownie do okoliczności przez Managera Lokalu.

§20

Może się zdarzyć, że w ramach organizowanego wydarzenia za wejście do Lokalu pobierana będzie opłata. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty w zależności od wydarzenia.

§21

Opłata za wejście do Lokalu nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku wyjścia z Lokalu. Bilet jest jednorazowego użytku, zabrania się przekazywania biletu (opaski, lub pieczątki, lub biletu imiennego w postaci kodu kreskowego lub QR) osobom trzecim.

§22

Informacje dotyczące rezerwacji miejsc siedzących oraz obowiązującego cennika można za pośrednictwem komunikator Messenger by Facebook pod adresem: @BarGameOverGdansk.

§23

Lokal jest obiektem monitorowanym, a nagrania z obiektu przechowywane są nie dłużej, niż jeden tydzień od dnia rejestracji i mogą zostać udostępnione tylko i wyłącznie Policji bądź prokuratorowi.

§24

Goście Lokalu są zobowiązani do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń obsługi oraz ochrony.

§25

W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Lokalu, pracownicy ochrony mają prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa w Lokalu.

§26

W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Lokalu, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Za szkody wyrządzone w Lokalu odpowiada sprawca zniszczenia lub osoba za niego odpowiedzialna.

§27

Osoby dopuszczające się zniszczenia mienia Lokalu ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.

§28

Zabrania się organizacji akcji promocyjnych, reklam oraz zbiórek pieniężnych bez zgody kierownictwa Lokalu.

§29

Zabrania się użytkowania wyposażenia Lokalu niezgodnego z przeznaczeniem np. wchodzenia na pufy, stoliki, sofy lub sprzęt audio/ video, gier planszowych, konsol do gier, kontrolerów.

§30

Zabrania się wychodzenia poza teren Lokalu z przedmiotami stanowiącymi własność Lokalu np. szklanki, kieliszki, coolery, gry planszowe, nośniki CD, konsole, kontrolery itp.

§31

Obsługa Lokalu zastrzega sobie prawo do usuwania szklanek, butelek i tym podobnych pozostawionych w miejscach, gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób bądź mienia lokalu.

§32

Lokal nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobie w tym na terenie przyległym do Lokalu lub w jego obrębie.

§33

W Lokalu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§34

Goście Lokalu przyjmują do wiadomości, że mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwiękowego mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

§35

Obsługa Lokalu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.

§36

Pracownicy ani kadra kierownicza lokalu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione czy zgubione na terenie GAME OVER.

§37

W lokalu można nieodpłatnie wypożyczyć gry planszowe oraz cyfrowe, są one dostępne na barze.

§38

W ramach czynności wypożyczania gier należy pozostawić na barze dokument stanowiący potwierdzenie tożsamości wypożyczającego, który następnie należy odebrać w trakcie zwrotu gry. Dokument do czasu odebrania go przez osobę wypożyczającą, będzie przechowywanie w miejscu niedostępnym dla osób postronnych niezwiązanych z Lokalem, a dane na nim umieszczone nie zostaną wykorzystane pod warunkiem nienaruszenia żadnego z przepisów powyższego regulaminu.

§39

W przypadku zniszczenia którejkolwiek z wypożyczonych gier zarówno w formie papierowej, plastikowej, jak i cyfrowej bądź doprowadzenia gry do stanu nieużywalności tj. zgubie znacznej ilości elementów danej gry, zalania gry cieczą, połamanie gry, zarysowanie płyty, fizyczne uszkodzenie konsoli lub kontrolera, wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

§40

Odpowiedzialność wypożyczającego w przypadku zniszczenia: gry planszowej, nośnika CD, konsoli do gier, kontrolera od konsoli, kształtuje się w następujący sposób:

 • zniszczenie gry planszowej – lokal pobiera opłatę w wysokości 100 zł,
 • zniszczenie gry na nośniku CD – lokal pobiera opłatę w wysokości 100 zł,
 • zniszczenie konsoli do gier – lokal pobiera opłatę w wysokości 500 zł,
 • zniszczenie kontrolera od konsoli – lokal pobiera opłatę w wysokości 200 zł.

To samo tyczy się sytuacji wyniesienia przez wypożyczające z lokalu jednego w powyższych elementów.

§41

Każdy z gości lokalu ma obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych oraz tam, gdzie nie może zachować bezpiecznego dystansu od innych gości czy pracowników lokalu.

§42

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo gości lokalu, Lokal przestrzega wszelkich ustalonych norm sanitarnych obowiązujących w związku z pandemią Covid-19.

§43

Każdy z gości powinien zachowywać bezpieczny dystans społeczny.

§44

Zaleca się częste mycie oraz dezynfekcję rąk.

§45

Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.06.2020 do dnia jego modyfikacji lub odwołania.

§46

Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Lokalu, o której mowa w §2 oraz na ścianie naprzeciwko drzwi wejściowych do lokalu.